47698.png

 

Algemene Voorwaarden AnMaCreatief

Ingaande per 9 februari 2018
(versie 2018-01)

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met AnMaCreatief;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij via de webwinkel AnMaCreatief voor verkoop op afstand van producten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van internet;

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

AnMaCreatief

Stockholmstraat 87

7559 JS Hengelo ov

Webwinkel: www.anmacreatief.nl

Telefoonnummer: 06-15630050

E-mailadres: webshop@anmacreatief.nl

KvK-nummer: 52219984

Btw-identificatienummer: NL208901000B01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koopovereenkomst tussen AnMaCreatief en de consument.
 2. Alvorens een bestelling definitief te plaatsen verklaart de consument akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. De afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. 
 2. De artikelen die de consument bestelt zijn op voorraad en automatisch voor de consument gereserveerd. Artikelen die niet op voorraad zijn kunnen ook niet besteld worden. Bij deze artikelen staat de opmerking `tijdelijk niet beschikbaar`.
 3. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 

Artikel 5 - De prijs

 1. Alle prijzen zijn inclusief BTW.
 2. AnMaCreatief hanteert een minimum bestelbedrag van €2,00 inclusief BTW. Bestellingen met een totaalprijs lager dan €2,00 inclusief BTW worden niet geaccepteerd. 
 3. Voor alle aanbiedingen geldt de prijs in de genoemde aanbiedingsperiode en OP=OP.
 4. Prijswijzigingen voorbehouden.

 

Artikel 6 - De verzendtarieven

 1. AnMaCreatief hanteert vaste tarieven voor verzending van bestellingen (verzendtarieven).
 2. Binnen Nederland bedraagt het verzendtarief voor bestellingen:
  1. tot €50,00 inclusief BTW €2,95;
  2. AnMaCreatief verzendt bestellingen standaard per brievenbuspost. Indien de bestelling niet per brievenbus geleverd kan worden vindt verzending als pakketpost plaats.
  3. vanaf €50,00 inclusief BTW franco geleverd;
  4. AnMaCreatief verzendt bestellingen vanaf €50,00 inclusief BTW als brievenbuspakje of pakketpost inclusief track en trace.
 3. Binnen België en Duitsland bedraagt het verzendtarief voor bestellingen:
  1. tot €80,00 inclusief BTW €6,95;
  2. vanaf €80,00 inclusief BTW franco geleverd;
  3. AnMaCreatief verzendt bestellingen vanaf €80,00 inclusief BTW als pakketpost inclusief track en trace.
 4. Binnen Denemarken, Frankrijk, Italië en Spanje bedraagt het verzendtarief voor bestellingen:
  1. tot €100,00 inclusief BTW €10,95;
  2. vanaf €100,00 inclusief BTW franco geleverd;
  3. AnMaCreatief verzendt bestellingen vanaf €100,00 inclusief BTW als pakketpost inclusief track en trace.
 5. Binnen Finland bedraagt het verzendtarief voor bestellingen:
  1. tot €120,00 inclusief BTW €14,95;
  2. vanaf €120,00 inclusief BTW franco geleverd;
  3. AnMaCreatief verzendt bestellingen vanaf €120,00 inclusief BTW als pakketpost inclusief track en trace.
 6. Verzendtarieven voor bestellingen buiten de in lid 2 tot en met lid 5 genoemde landen op aanvraag.
 7. De in lid 2 tot en met 5 genoemde bedragen zijn netto na verrekening van eventuele korting en exclusief verzendkosten.
 8. Op de levering van bestellingen bestaande uit uitsluitend digitale producten (zoals cadeaubonnen) worden geen verzendkosten berekend.
 9. De consument kan op diens verzoek de bestelling ook aangetekend laten verzenden;
  De nader te bepalen extra kosten voor verzending conform lid 9 zijn voor rekening van de consument. In dat geval dient de consument contact op te nemen met AnMaCreatief alvorens de bestelling te plaatsen.
 10. AnMaCreatief berekent geen administratiekosten. 

 

Artikel 7 - De koopovereenkomst

 1. De koopovereenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Aanvaarding in de webwinkel geschiedt middels de knop 'Kopen'”.
 2. Na het plaatsen van de bestelling ontvangt de consument een e-mail ter bevestiging van de koopovereenkomst.

 

Artikel 8 - Betaling

 1. Na het sluiten van de koopovereenkomst (zie artikel 7 lid 1) vindt betaling door de consument aan AnMaCreatief plaats.
 2. Betaling door de consument aan AnMaCreatief geschiedt:
  1. via IDEAL voorafgaand aan de feitelijke verzending van producten (uitsluitend binnen Nederland); of
  2. via een bankoverschrijving voorafgaand aan de feitelijke verzending van producten;
  3. via PIN of à contant bij de feitelijke levering van producten (bij ophalen of beurzen).
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan AnMaCreatief te melden.
 4. AnMaCreatief hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. Indien deze periode versteken is behoudt AnMaCreatief zich het recht voor de koopovereenkomst te ontbinden. Indien AnMaCreatief van dit recht gebruik maakt wordt de consument daarvan per e-mail op de hoogte gesteld.
 5. In geval van wanbetaling van de consument heeft AnMaCreatief behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 9 - Kortingsregeling 

 1. AnMaCreatief hanteert een spaarpuntensysteem voor consumenten.
 2. Het spaarpuntensysteem is uitsluitend van toepassing op bestellingen via de webwinkel.
 3. Verzendkosten zijn uitgezonderd van het spaarpuntensysteem.
 4. Bij iedere € 5,00 die de consument besteedt ontvangt deze 1 spaarpunt op het account van de consument. Bij een spaarsaldo van 50 spaarpunten ontvangt de consument een waardecoupon ter waarde van € 10,00. Deze is inwisselbaar bij de eerst volgende bestelling met een minimum bestelbedrag van € 10,00 exclusief verzendkosten.
 5. De waardecoupon is niet verzilverbaar.
 6. Andere kortingsregelingen zijn hiermee vervallen.

 

Artikel 10 - Verzending en levering 

 1. Verzending of levering vindt plaats nadat door AnMaCreatief de betaling (zie artikel 8) van de consument ontvangen is.
 2. Plaats van levering:
  1. Voor ophalen geldt als plaats van levering het vestigingsadres van AnMaCreatief; 
  2. Voor ophalen tijdens beurzen geldt als plaats van levering het verkooppunt van AnMaCreatief op de beurs;
  3. Voor verzending geldt als plaats van levering het adres dat de consument aan AnMaCreatief kenbaar heeft gemaakt. 
 3. AnMaCreatief draagt zorg voor een deugdelijke verpakking van de bestelde producten en het aanbieden van de bestelling bij PostNL.
 4. Verzending vindt plaats van maandag tot en met vrijdag. 
  1. Bestellingen waarvan de betaling ontvangen is worden zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 3 werkdagen aangeboden bij PostNL;
 5. Lid 4 is van toepassing behoudens overmacht of vooraf bekend gemaakte wijzigingen door AnMaCreatief.
 6. AnMaCreatief is na aanbieding van de bestelling bij PostNL niet aansprakelijk voor het zoekraken van een bestelling cq het niet afleveren van de bestelling bij de consument. 
 7. Indien de bestelling incompleet of in beschadigde staat door de consument ontvangen is dient de consument dit binnen 48 uur na ontvangst aan AnMaCreatief te melden via het contactformulier of de e-mail. In overleg met de consument wordt door AnMaCreatief een passende oplossing geboden.

 

Artikel 11 - Conformiteit

AnMaCreatief staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

 

Artikel 12 - Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de producten door de consument.
 2. Indien de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht zal hij/zij dit zo spoedig mogelijk, doch binnen 48 uur, na ontvangst van het product via het contactformulier of de e-mail aan AnMaCreatief kenbaar maken.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met de producten en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het product wenst te behouden. Indien de consument van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij/zij de producten met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan AnMaCreatief retourneren, conform de door AnMaCreatief verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor diens rekening.
 5. Het door de consument betaalde bedrag voor de bestelling (exclusief het tarief voor verzending) zal AnMaCreatief zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending terugbetalen, mits de producten in ongeschonden staat ontvangen zijn.
 6. Onderhavig artikel is niet van toepassing op digitale producten (zoals cadeaubonnen).

 

Artikel 13 - Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de koopovereenkomst moeten binnen 48 uur, volledig en duidelijk omschreven via het contactformulier of de e-mail worden ingediend bij AnMaCreatief, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door AnMaCreatief binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 14 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 15 - Privacy

Persoonlijke gegevens van de consument worden vertrouwelijk behandeld en zullen door AnMaCreatief nooit aan derden worden doorgegeven of voor andere doeleinden worden gebruikt.

 

Artikel 16 - Slotbepaling

Indien op de website of andere uitingen van AnMaCreatief voorwaarden staan die (mogelijk) in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden, of zo geïnterpreteerd kunnen worden, dan prevaleren de Algemene Voorwaarden.

×
Stel je vraag via WhatsApp!